Recovery Nederland
De Friesland Zorgverzekeraar stelt vanuit het Innovatiefonds geld beschikbaar aan de Stichting Recovery Nederland (SRN). Deze onafhankelijke organisatie ondersteunt mensen met schizofrenie. In Friesland gaat het om ongeveer 3200 mensen die hier aan lijden. Zo’n 10% hiervan heeft extra steun en begeleiding nodig. Stichting Recovery Nederland wil de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze groep vergroten, bijvoorbeeld met een goede woonplek en een zinvolle daginvulling. Maar ook door mensen te stimuleren een opleiding te volgen en vooral door meer aandacht te geven. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde Recovery-methode. Daarnaast wordt een expertisecentrum opgezet ter ondersteuning van het project. De bedoeling is in 2007 in Franeker en Joure met de eerste pilots van start te gaan.

De Recovery-methode
De Recovery-methode is nieuw voor Nederland en wordt op dit moment toegepast in het eerste Nederlandse herstelcentrum Wilhelminaoord van GGZ Friesland. Kern van deze methode is dat de cliënt stuurt en ook zelf de ‘eigenaar’ is van zijn of haar herstelproces. Een proces dat gekenmerkt wordt door ups en downs, knokken om met, en hopelijk voorbij, de handicap te leven. Dat vergt van betrokkenen vaak een levenslange inspanning. De Recovery-methode is gebaseerd op vier basisprincipes:
• Hoop: na een crisis komen betere tijden!
• Empowerment: de positieve bekrachtiging van het eigen kunnen!
• Zelfverantwoordelijkheid: zorg dragen voor het eigen herstelproces!
• Sociale rollen: hervinden van een plek in de maatschappij!

Doelgroep

Een groot deel van de doelgroep van de SRN heeft een behandeling ondergaan in een gespecialiseerde kliniek, maar heeft na rehabilitatie nog onvoldoende zelfstandig het leven in kunnen richten. Ook binnen reguliere organisaties voor geestelijke gezondheidszorg groeit het besef dat men maar in beperkte mate verantwoordelijk gesteld kan worden voor de manier van leven van mensen met schizofrenie. Hierdoor – maar ook door de vermaatschappelijking van de zorg, waardoor een groot deel van de patiënten na behandeling niet meer in een zorginstelling woont – dreigen veel cliënten tussen wal en schip terecht te komen. Een derde van de doelgroep ontvangt zelfs helemaal geen hulp. Bovendien zijn de woonvormen die er nu zijn, te weinig ontwikkelingsgericht. De SRN wil een blijvende oplossing bieden door lokale herstel-, werk-, leer- en woonvoorzieningen te realiseren. De woonvoorzieningen bestaan uit kleine clusters van appartementen.

Pilots
Het voornemen is om pilots te starten in Joure, Franeker, Bolsward en Dokkum. Inmiddels zijn contacten gelegd met vier woningbouwverenigingen. De SRN levert per pilot een projectleider en zorgt dat er een ontwikkelingsgroep wordt samengesteld die verantwoordelijk is voor de voortgang van de pilot. Een ontwikkelingsgroep bestaat onder meer uit toekomstige bewoners en hun naasten, familie en vrienden, de plaatselijke woningbouwvereniging, professionele zorgverleners en vertegenwoordigers van andere relevante organisaties, zoals de gemeenten.
De SRN ontwikkelt ook een opleidingsmodule voor begeleiders en een training en handleiding voor gebruikers. Zoals gezegd is het de bedoeling om in 2007 in zowel Franeker als Joure met een pilot van start te gaan. De SRN zoekt contact met potentiële bewoners en hun directe omgeving, onder wie ouders, partners, familie en vrienden, om deel te nemen in de ontwikkelingsgroepen.


Wat biedt de SRN?
De SRN biedt mensen met schizofrenie en hun naasten:
• procesbegeleiding bij opzetten pilots
• coördinatie van ondersteuning en zorg op maat
• een goede en veilige woonplek
• werk of een andere zinvolle tijdsbesteding
• een beroepsgerichte opleiding
• training en begeleiding bij ontwikkeling van kracht en macht
Deze voorzieningen helpen bij de rehabilitatie en emancipatie van mensen met schizofrenie.

Conferentie 'Een stap verder'
De SRN heeft op donderdag 25 oktober in Hotel Tjaarda in Oranjewoud (bij Heerenveen) haar eerste conferentie gehouden onder de naam 'Een stap verder'. Het doel van deze conferentie was de plannen van de SRN om integrale Herstellen-Wonen-Leren-Werkenvoorzieningen te realiseren voor mensen met een psychische beperking, in het bijzonder schizofrenie, onder de aandacht te brengen.

Samenwerking
De SRN werkt nauw samen met professionele zorgverleners, vertegenwoordigers van gemeenten, woningbouwverenigingen en andere relevante maatschappelijke organisaties. Zo wordt een sterk en hecht steunnetwerk gerealiseerd dat houvast biedt aan en als vangnet kan fungeren voor mensen met schizofrenie.

Motie
De deelnemers aan de werkconferentie "Een Stap Verder", georganiseerd door de 2006 opgerichte Stichting Recovery Nederland (SRN), bijeen in het Golden Tulip Hotel Tjaarda in Oranjewoud op donderdag 25 oktober 2007, hebben de volgende motie aangenomen:
"De Stichting Recovery Nederland maakt zich met de op de werkconferentie aanwezige (ex)-cliënten, hun naastbetrokkenen, vertegenwoordigers van zorgaanbieders, gemeenten, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties grote zorgen over het gemis aan een integrale en levensloopafhankelijke zorg voor de mensen met ernstige en langdurige psychische belemmeringen buiten het (psychiatrische) ziekenhuis. Deze kwetsbare en grote groep mensen die in meer of mindere mate zelfstandig woont, zal door de voorgenomen kabinetsplannen m.b.t. de vervanging van de eenduidige AWBZ-financiering per 1 januari 2008 nog meer loketten moeten bezoeken dan voorheen om de bij hun passende zorg te organiseren. In veel gevallen zal dat betekenen dat zij daarbij tegen hun wens in meer afhankelijk worden van derden dan wel die zorg en ondersteuning niet ontvangen. E.e.a. leidt tot een verminderde kwaliteit van leven, een grotere kans op terugval en een geringere maatschappelijke participatie. Een uitkomst die juist door betrokkenen als ook door het kabinet ongewenst wordt geacht en maatschappelijk onaanvaardbaar is".